LICZEBNIK.PL

Zaokrąglanie liczb

Prezentujemy kalkulator zaokrąglania liczb rzeczywistych.
Wartość do zaokrąglania należy wpisać w pole poniżej. Wyniki zaokrągleń do tysięcy, setek, dziesiątek, jedności oraz części dziesiątych, setnych i tysięcznych zostaną wyświetlone poniżej.
Separatorem dziesiętnym jest kropka.


Obliczone zaokrąglenia:
1.2 ≈ 0 do milionów
1.2 ≈ 0 do setek tysięcy
1.2 ≈ 0 do dziesiątek tysięcy
1.2 ≈ 0 do tysięcy
1.2 ≈ 0 do setek
1.2 ≈ 0 do dziesiątek
1.2 ≈ 1 do jedności
1.2 ≈ 1.2 do części dziesiątych (jedno miejsce po przecinku)
1.2 ≈ 1.2 do części setnych (dwa miejsca po przecinku)
1.2 ≈ 1.2 do części tysięcznych (trzy miejsca po przecinku)
1.2 ≈ 1.2 do części dziesięciotysięcznych (cztery miejsca po przecinku)
1.2 ≈ 1.2 do części stutysięcznych (pięć miejsc po przecinku)
1.2 ≈ 1.2 do części milionowych (sześć miejsc po przecinku)

Zaokrąglanie to w zapisie pozycyjnym danej liczby zastąpienie zerami pewnej liczby końcowych cyfr znaczących.
Zaokrąglanie liczb polega na:
· ustaleniu dokładności zaokrąglenia tj. na wskazaniu cyfry, względem której określane jest zaokrąglenie
· zastąpieniu zerami wszystkich cyfr na prawo od wskazanej cyfry
· zwiększeniu wskazanej cyfry o jeden, jeśli sąsiednia z prawej cyfra przed wyzerowaniem była większa lub równa 5. Może to wymagać także zwiększania jednej lub więcej cyfr na lewo od wskazanej cyfry, jeśli przed zwiększeniem była ona równa 9
.
Relację między liczbą i jej zaokrągleniem oznacza się symbolem przybliżenia ≈ (w miejsce znaku równości =).