LICZEBNIK.PL

Kalkulator średniej arytmetycznej

Obliczanie online średniej arytmetycznej
Średnia arytmetyczna to iloraz sumy liczb i liczby tych liczb. Inaczej mówiąc to suma liczb podzielona przez ich liczbę.
Dla $n$ liczb $a_{1},a_{2},...,a_{n}$ jest to wyrażenie: $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$.