Stężenia procentowe

Kalkulator stężeń procentowych masowych. Dane należy wpisać w pola oznaczone . Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Roztwór podstawowy
Należy podać dwie spośród poniższych danych (masa substancji rozpuszczonej, masa rozpuszczalnika, całkowita masa roztworu, stężenie). Pozostałe wartości zostaną obliczone automatycznie.
Masa substancji rozpuszczonej:
Masa rozpuszczalnika:
Całkowita masa roztworu:
Stężenie (w procentach):

Roztwór wynikowy (opcjonalnie)
Opcjonalnie można obliczyć stężenie lub masy roztworu utworzonego na podstawie roztworu podstawowego opisanego powyżej. Należy podać jedną spośród poniższych danych (dodana/odjęta masa substancji rozpuszczonej, dodana/odjęta masa rozpuszczalnika, docelowe stężenie). Pozostałe wartości zostaną obliczone automatycznie.
Dodana/odjęta masa substancji rozpuszczonej:
Dodana/odjęta masa rozpuszczalnika:
Docelowe stężenie (w procentach):
Stężenie procentowe to jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (roztworze), poprzez przedstawienie ułamka masowego, ułamka objętościowego bądź innego w postaci procentowej. Przeważnie terminu "stężenie procentowe" bez żadnego dookreślenia używa się w znaczeniu stężenia procentowego masowego.

Stężenie procentowe masowe
Stężenie procentowe masowe (stężenie procentowe wagowe, procent masowy, procent wagowy) jest ułamkiem masowym, a więc stosunkiem masy substancji do masy całego roztworu (podanych w tej samej jednostce), wyrażonym w postaci procentowej: $${\displaystyle C_{A}={\frac {m_{A}}{m}}\cdot 100\%}$$ gdzie: $C_{A}$ – stężenie procentowe masowe składnika A; $m_{A}$ – masa składnika $A$; $m$ – masa mieszaniny (roztworu)

W przypadku roztworu jednoskładnikowego można zapisać również:
$${\displaystyle C_{A}={\frac {m_{A}}{m_{A}+m_{rozp}}}\cdot 100\%}$$ gdzie: $m_{rozp}$ – masa rozpuszczalnika

Zobacz również

Polecany stężenia procentowe (0)

      1 + 1 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.