LICZEBNIK.PL

Operatory bitowe kalkulator beta

Kalkulator wykonujący działania na bitach liczby. Dostępne operatory to:
· iloczyn bitowy (AND)
· suma bitowa (OR)
· bitowa różnica symetryczna (XOR)
· negacja bitowa (NOT)
· przesunięcie bitowe w prawo (>>)
· przesunięcie bitowe w lewo (<<)
· przesunięcie bitowe w prawo z wypełnieniem zerami (>>>).

2

2
=
10 2

Operator bitowy to operator, który, działając na podanych argumentach, realizuje podstawowe operacje algebry Boole’a na pojedynczych bitach lub każdej parze odpowiadających sobie bitów pobieranych z tych samych pozycji dwóch argumentów operatora oraz operacje przesunięć lub obrotów bitowych.
Operator Zapis Opis
iloczyn bitowy AND a & b Zwraca 1 na każdej pozycji bitowej, dla której odpowiadające jej bity obydwu operandów mają wartość 1.
suma bitowa OR a | b Zwraca 1 na każdej pozycji bitowej, dla której jeden lub oba odpowiadające jej bity operandów mają wartość 1.
bitowa różnica symetryczna XOR a ^ b Zwraca 1 na każdej pozycji bitowej, dla której dokładnie jeden bit spośród odpowiadających jej bitów operandów ma wartość jeden.
negacja bitowa NOT ~ a Neguje bity swojego operandu.
przesunięcie bitowe w prawo a << b Przesuwa a w binarnej reprezentacji o b bitów w lewo, dodając zera z prawej strony.
przesunięcie bitowe w lewo a >> b Przesuwa a w binarnej reprezentacji o b bitów w prawo, odrzucając b bitów z prawej strony.
przesunięcie bitowe w prawo z wypełnieniem zerami a >>> b   Przesuwa a w binarnej reprezentacji o b bitów w prawo, odrzucając b bitów z prawej strony i uzupełniając sekwencję zerami z lewej strony.