Zamiana jednostek czasu

Prezentujemy kalkulator czasu pozwalający na szybką konwersję popularnych jednostek czasu.
Aby dokonać zamiany jednostek, należy wpisać wartość do przeliczenia w pole poniżej oraz wybrać jednostkę wprowadzonej wartości. Przeliczenia na inne jednostki czasu wyświetlą się poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.

1 doby = 86400000000 mikrosekundy
1 doby = 86400000 milisekundy
1 doby = 86400 sekundy
1 doby = 1440 minuty
1 doby = 24 godziny
1 doby = 1 doby
1 doby = 0.142857142857143 tygodnie
1 doby = 0.0328767123287671 miesiące
1 doby = 0.00273972602739726 lata
1 doby = 0.00273224043715847 lata przestępne
1 doby = 0.000273972602739726 dekady
1 doby = 0.0000273972602739726 wieki
1 doby = 0.00000273972602739726 milenia

Jednostki czasu

Mikrosekunda (μs) - podwielokrotna jednostka czasu w układzie SI, równa jednej milionowej sekundy. 1 μs = $10^{-6}$ s = $\dfrac{1}{1000000}$ s

Milisekunda (ms) – podwielokrotna jednostka czasu w układzie SI, równa jednej tysięcznej sekundy. 1 ms = $10^{-3}$ s = $\dfrac{1}{1000}$ s

Sekunda, skrót sek., oznaczenie s – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar. Jest to czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F = 3 i F = 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs.

Minuta, skrót min., oznaczenie min – legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom. Wywodzi się z sumeryjskiego układu miar. Termin minuta pochodzi z łacińskiego wyrażenia pars minuta prima - pierwsza mała część. 1 min = 60 s = $\dfrac{1}{60}$ h = $\dfrac{1}{1440}$ doby.

Godzina, skrót godz., oznaczenie h (ang. hour) – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej. Jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund.

Doba – astronomiczna jednostka miary upływu czasu związana z obrotem Ziemi wokół własnej osi (ale nie jest równa jednemu pełnemu obrotowi, który trwa 23 h 56 min 4,091 s). Jako urzędowa jednostka czasu zdefiniowana jest jako czas trwania 24 godzin = 1440 minut = 86400 sekund.

Tydzień – pozaukładowa jednostka czasu, okres 7 dni/dób. Ta miara czasu związana jest z fazami Księżyca i odpowiada mniej więcej 1/4 miesiąca.

Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny.

Rok kalendarzowy – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. 1 rok kalendarzowy = 4 kwartały = 12 miesięcy ≈ 52 tygodnie = 365 dni (rok przestępny 366 dni) = 8 760 (8 784) godzin = 525 600 (527 040) minut = 31 536 000 (31 622 400) sekund.

Rok przestępny – rok kalendarzowy, którego długość (366 dni) – w celu dopasowania roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego – jest zwiększona w stosunku do lat nieprzestępnych (365 dni).

Dekada (gr. déka „dziesięć”) – pojęcie oznaczające pewien czas. Najczęściej wyrazu „dekada” używa się dla okresu 10 lat. Można jednak tego określenia używać również dla dziesięciu miesięcy, tygodni lub dni.

Wiek, stulecie (skrót: w.) – jednostka miary czasu równa 100 latom, liczona od roku kończącego się cyframi "01" do najbliższego roku kończącego się dwoma zerami.

Tysiąclecie (także milenium, millennium, z łac. mille annum – tysiąc lat) – pozaukładowa jednostka miary czasu obejmująca 1000 lat.

Zobacz również

Polecany zamiana jednostek czasu (1)

      4 + 3 = ?    
Polecam
DODAŁ: mymszon2007 DNIA 2024-01-24 20:56:02

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.