LICZEBNIK.PL

Kalkulator odominanty (wartości modalnej)

Obliczanie online dominanty, wartość modalnej, mody, wartość najczęstszej.
Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to argument, dla którego funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą.
Dominantą, w sensie szkolnym, nazywamy wartość występującą w danym zbiorze najczęściej.
Dominantą może być więcej niż jedna wartość np. w zestawie 1, 2, 2, 3, 5, 5, 7 dominantami są 2 i 5.