LICZEBNIK.PL

Zamiana ułamków zwykłych/dziesiętnych oraz ułamków niewłaściwych/liczb mieszanych

Pierwszy kalkulator poniżej umożliwia zamianę online ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne (rozwinięcie dziesiętne) i odwrotnie.
Drugi kalkulator zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaście oraz ułamki niewłaście na liczby mieszane.
Ułamki należy wpisać w pola oznaczone . Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Zamiana ułamków zwykłych/dziesiętnych oraz obliczanie rozwinięcia dziesiętnego

Ułamek dziesiętny po zamianie na ułamek zwykły to: $\frac{1}{4}$

Ułamek zwykły (lub liczba mieszana) po zamianie na ułamek dziesiętny (rozwinięcie dziesiętne) to: 7.5

Zamiana ułamków niewłaściwych/liczb mieszanych

Liczba mieszana po zamianie na ułamek zwykły to: $\frac{5}{3}$

Ułamek niewłaściwy po zamianie na liczbę mieszaną to: $1\frac{3}{4}$

Ułamek to wyrażenie postaci $\frac{a}{{b}}$ gdzie $a$ (nazywane licznikiem) oraz $b$ (nazywane mianownikiem), są dowolnymi wyrażeniami algebraicznymi. Linię oddzielającą licznik od mianownika nazywa się kreską ułamkową.

Ułamek dziesiętny to zapis liczby rzeczywistej w postaci ułamka, którego mianownik jest potęgą o wykładniku naturalnym liczby 10.

Ułamek zwykły to ułamek, w którym licznik i mianownik są liczbami całkowitymi.

Ułamek, którego licznikiem i mianownikiem są liczby całkowite nazywa się właściwym, gdy jego wartość bezwzględna jest mniejsza od jedności, a niewłaściwym, gdy jest ona od niej większa lub równa.

Liczba mieszana to liczba złożona z części całkowitej i ułamka właściwego.

Rozwinięcie dziesiętne to sposób przedstawiania liczb rzeczywistych w postaci ułamka dziesiętnego lub ułamka dziesiętnego nieskończonego. Jeżeli jedynymi dzielnikami mianownika ułamka nieskracalnego są liczby 2 lub 5, to ten ułamek ma rozwinięcie dziesiętne skończone. Jeżeli mianownik ułamka zwykłego jest podzielny przez liczbę pierwszą różną od 2 i 5, to ten ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone.