LICZEBNIK.PL

kalkulator funkcji trygonometrycznych

Obliczanie funkcji trygonometrycznych (sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans i kosekans dla miary kąta podanej w polu poniżej. Miarę kąta można podawać w stopniach lub radianach zgodnie z ustawieniami przełącznika poniżej. Miarę kąta można podać jako liczbę lub jako proste wyrażenie arytmetyczne. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Funkcje trygonometryczne to funkcje matematyczne, wyrażające (między innymi) stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.
Do funkcji trygonometrycznych współcześnie zalicza się: sinus, cosinus (kosinus), tangens, cotangens (kotangens), secans (sekans) i cosecans (kosekans).
Funkcje trygonometryczne można zdefiniować jako stosunki długości odpowiednich dwóch boków trójkąta prostokątnego (oznaczenia boków i kątów zgodnie z rysunkiem poniżej):
· sinus (sin) to stosunek długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw kąta α i długości przeciwprostokątnej c
· cosinus (lub kosinus, cos) to stosunek długości przyprostokątnej b przyległej do kąta α i przeciwprostokątnej c
· tangens (tg) to stosunek długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw kąta α i długości przyprostokątnej b przyległej do tego kąta
· cotangens (kotangens, ctg) to stosunek długości przyprostokątnej b przyległej do kąta α i długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw tego kąta
· secans (sekans, sec) to stosunek długości przeciwprostokątnej c i długości przyprostokątnej b przyległej do kąta α
· cosecans (kosekans, cosec) to stosunek długości przeciwprostokątnej c i długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw kąta α